Warunki udziału w imprezach

  Warunki udziału w imprezach

  OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

  w imprezach turystycznych organizowanych przez

  Biuro Podróży AnaDaTravels fabryka dobrych podróży

  § .1  Warunki ogólne

  1.     Organizatorem Turystyki jest Biuro Podróży AnaDaTravels (działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą: AnaDaTravels Dariusz Goźliński, ul. Kolejowa 433, 89-500 Tuchola, NIP: 953-155-63-44) posiadające wpis do ewidencji organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  – numer w rejestrze 34927.

  2.     Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część każdej UMOWY – ZGŁOSZENIA udziału w imprezie turystycznej. Podpisując Umowy uczestnik potwierdza znajomość Warunków Uczestnictwa i przyjmuje je za obowiązujące.

  3.     Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Uczestnika oraz przez przedstawiciela biura, z jednoczesną wpłatą uzgodnionej i wymienionej w tej umowie zaliczki. Za umowę zawartą rozumie się także taką, gdzie uczestnik wycieczki po zapoznaniu się z programem deklaruje udział wpłacając określoną w programie zaliczkę. a Biuro potwierdzi dołączenie deklarującego udział do grupy wycieczkowej.

  4.     Uczestnik oświadcza, że działa w imieniu i z upoważnienia osób, na których rzecz będą świadczone usługi określone umową. Warunki Uczestnictwa są obowiązujące również dla osób towarzyszących reprezentowanych przez Uczestnika, który podpisuje umowę w ich imieniu.

  5.     Przez Uczestnika rozumie się zarówno Klienta indywidualnego, jak i grupowego.

  6.     Przez imprezę rozumie się wszystkie usługi turystyczne świadczone przez Biuro Podróży AnaDaTravels na rzecz uczestnika i osób mu towarzyszących, wymienionych
  w Umowie – Zgłoszeniu lub na załączonej liście uczestników.

  7.     Biuro Podróży AnaDaTravels realizuje imprezę zgodnie
  z umową.

  § 2. Zmiana świadczeń

  1.     Biuro Podróży AnaDaTravels zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, z odwołaniem lub przerwaniem imprezy włącznie z przyczyn od siebie niezależnych takich jak działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych lub innych instytucji oraz znaczącej zmiany cen paliw, kursów walut, działania kontrahentów, brak wymaganej liczby uczestników oraz innych, które uniemożliwią realizację umowy zgodnie z planem.

  2.     W przypadku, gdy przed rozpoczęciem imprezy Biuro Podróży AnaDaTravels jest zmuszone z przyczyn od siebie niezależnych zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinno niezwłocznie o tym fakcie poinformować klienta. W takiej sytuacji klient bez zbędnej zwłoki informuje Biuro Podróży AnaDaTravels na piśmie, czy:

  a)    przyjmuje proponowaną zmianę umowy,

  b)    odstępuje od umowy i otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.

  3.     Brak pisemnej deklaracji ze strony klienta oznacza akceptację nowych warunków umowy.

  4.     W przypadku odstąpienia od umowy przez Biuro, a także
  w przypadku odwołania imprezy, Biuro Podróży AnaDaTravels zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi dokonaną wpłatę w ciągu 14 dni w wysokości nominalnej wraz z należnymi odsetkami w przypadku przekroczenia terminu umownego.

  5.     Biuro Podróży AnaDaTravels zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej grupowej – autokarowej,
  w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż określona
  w programie liczba uczestników. Wówczas Biuro Podróży AnaDaTravels zobowiązane jest poinformować o tym fakcie uczestników najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy

  6.     Cena ustalona w umowie w okresie 14 dni przed datą wyjazdu nie może być podwyższona.

  7.     Biuro Podróży AnaDaTravels odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz za umówioną jakość usług.

  8.     Jeżeli z winy Biura Podróży AnaDaTravels nie zostaną zrealizowane określone umową usługi lub ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej umowy, Biuro Podróży zobowiązuje się do zorganizowania usług zastępczych lub zwrotu wartości usług niezrealizowanych.

  9.     Niewykorzystanie przez Uczestnika usług objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

  10.  W autokarze wyposażonym w toaletę korzystanie z niej odbywa się w sytuacjach awaryjnych. Postoje realizowane są w ciągu dnia co 2-3 godziny. W trakcie przejazdów nocnych w odstępach 4 godzinnych. Na pokładzie autokaru zabrania się spożywania posiłków,  alkoholu oraz palenia papierosów.

  § 3. Warunki rezygnacji z imprezy

  1.     Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

  2.     Koszty ponoszone przez Uczestnika w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie, będą rozliczane indywidualnie na podstawie udokumentowanych rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z realizacją umowy.

  3.     Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie z tej umowy obowiązki.

  4.     Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków o których mowa powyżej jest skuteczna wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy,

  5.     Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przyjmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

  6.     Biuro Podróży AnaDaTravels może z własnej inicjatywy lub na wniosek Uczestnika odstąpić od naliczania kosztów rezygnacji lub kosztów manipulacyjnych.

  7.     Od zwracanej zaliczki lub jej części pozostałej po potrąceniu kosztów rezygnacji Uczestnikowi nie przysługują odsetki przy założeniu, że należne klientowi kwoty zostaną zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu rozliczenia kosztów o którym mowa w pkt. 2

  § 4.  Warunki odpowiedzialności i reklamacje

  1.     Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów
  i innych przepisów obowiązujących w trakcie trwania imprezy, we wszystkich obiektach i środkach transportu.

  2.     Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką opłacając odszkodowanie niezwłocznie po powstaniu szkód, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.

  3.     Uczestnik nie może sam dokonywać zmian w Umowie – Zgłoszeniu.

  4.     Jeżeli w trakcie trwania imprezy klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie powiadomić
  o tym wykonawcę usługi oraz organizatora.

  5.     Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać na piśmie u pilota lub w siedzibie Biura Podróży AnaDaTravels najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Biuro Podróży zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

  6.     Pilot lub kierowca/właściciel ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w przypadku jej nie załatwienia przekazania jej niezwłocznie organizatorowi imprezy.

  7.     Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia znane Uczestnikowi przed zawarciem Umowy lub wynikające ze zmian programu dopuszczanych przez Warunki Uczestnictwa i Umowę – Zgłoszenie.

  8.     Biuro Podróży AnaDaTravels nie ponosi odpowiedzialności
  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji ośrodka obsługującego imprezę. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli Biura wydarzenia, takie jak strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty władzy, akty terroru.

  9.     Biuro Podróży AnaDaTravels oświadcza, że na każdy dzień działalności posiada stosowne, wymagane prawem polisy ubezpieczeniowe i zabezpieczenia.

  10.  W przypadku imprez zagranicznych, wszyscy Uczestnicy obligatoryjnie podlegają ubezpieczeniu NNW i KL.

  § 5. Ochrona danych osobowych.

  1.     Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy.

  2.     Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych.

  3.     Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4.     Biuro przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy
  o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego.

  5.     Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  6.     Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe
  i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe.

  7.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.

  8.     Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro przetwarza dane osobowe:

  a)    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;

  b)    na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

  § 6.  Postanowienia końcowe

  1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
  (z późniejszymi zmianami) o usługach turystycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy i kodeksu cywilnego.

  2.     W przypadku sporu sądowego właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest właściwy Sąd Rejonowy.